Tạo File ZIP

Thả file vào đây để tiến hành tạo file ZIP hoặc

Hướng Dẫn Nén File ZIP:

  1. Đầu tiên, chọn nhiều tệp trên công cụ tạo tệp ZIP.
  2. Sau đó, hãy xem chi tiết của các tệp đã chọn như tên, kích thước, đóng, v.v.
  3. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa tệp khỏi công cụ.
  4. Sau khi hoàn tất, nhấp vào nút Tạo File ZIP.
  5. Cuối cùng, hãy tải xuống file ZIP đã được tạo về máy tính.
Forest this slowpoke moves