Giải Nén File ZIP

Thả File Zip Cần Giải Nén Tại Đây Hoặc

Hướng Dẫn Giải Nén File ZIP:

  1. Đầu tiên, hãy chọn 1 file ZIP mà bạn muốn giải nén.
  2. Xem thông tin chi tiết của các tệp như tên, kích thước, nút lưu, v.v.
  3. Bạn có thể chỉ cần lưu từng tệp một từ trình giải nén.
  4. Cuối cùng, hãy lưu những mục bạn cần tải về máy.
Forest this slowpoke moves