Tách Các Trang PDF

Kéo Thả File PDF Vào Đây Hoặc

Hướng Dẫn Tách Trang File PDF:

  1. Đầu tiên, hãy chọn 1 file PDF mà bạn muốn chia trang.
  2. Sau đó, hãy nhập số trang bắt đầu và kết thúc.
  3. Ngoài ra, bạn có thể thêm nhiều phạm vi trang hơn mà bạn muốn tách.
  4. Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn phạm vi cố định bằng cách nhập một số.
  5. Cuối cùng, Tải xuống các file PDF đã chia nhỏ.
Forest this slowpoke moves