Xoay File PDF

Kéo Thả File PDF Vào Đây Hoặc

Hướng Dẫn Xoay File PDF:

  1. Đầu tiên, hãy chọn 1 file PDF mà bạn muốn xoay.
  2. Sau đó xoay tệp PDF ở bất kỳ góc độ nào bạn muốn.
  3. Bây giờ, hãy tải xuống file PDF đã xoay hoặc tải xuống file ZIP.
  4. Ngoài ra, bạn có thể xoay nhiều file PDF cùng một lúc.
  5. Cuối cùng, nhấp vào 'Xóa Hết' và xoay thêm file PDF nếu bạn muốn.
Forest this slowpoke moves