Xóa Các Trang Khỏi File PDF

Kéo Thả File PDF Vào Đây Hoặc

Hướng Xóa Trang File PDF:

  1. Đầu tiên, hãy chọn PDF mà bạn muốn xóa các trang khỏi file.
  2. Sau đó hãy nhấp vào các trang mà bạn muốn xóa khỏi file PDF
  3. Ngoài ra, bạn có thể xác định thủ công số trang mà bạn muốn xóa.
  4. Nhấp lại vào các trang, bạn cũng có thể hủy đánh dấu.
  5. Cuối cùng, tải file PDF mà bạn đã xóa số trang mong muốn.
Forest this slowpoke moves