Hợp Nhất Các Tệp PDF Thành 1 File PDF

Thả các tệp PDF vào đây để bắt đầu hợp nhất

Hướng Dẫn Hợp Nhất File PDF:

  1. Đầu tiên,hãy chọn các tệp PDF mà bạn muốn hợp nhất.
  2. Sau khi chọn các tệp PDF, công cụ này sẽ tự động hợp nhất tất cả các tệp PDF.
  3. Bạn cũng có thể thêm nhiều file PDF hoặc xóa hết file PDF.
  4. Bây giờ, hãy tải xuống file PDF trong một tệp PDF duy nhất sau khi hợp nhất.
  5. Cuối cùng, nhấp vào 'Xóa Tất Cả' và hợp nhất nhiều tệp PDF hơn nếu bạn muốn.
Forest this slowpoke moves