Chuyển Đổi JPG Sang Word

Kéo Thả File JPG Vào Đây Hoặc

Hướng Dẫn Chuyển JPG Sang Word:

  1. Đầu tiên, hãy chọn các file JPG mà bạn muốn chuyển đổi.
  2. Sau đó, xem trước các file trên trình duyệt
  3. Bạn cũng có thể thiết lập các cài đặt liên quan đến trang.
  4. Ngoài ra, bạn có thể thêm hoặc xóa JPG khỏi công cụ.
  5. Cuối cùng, hãy tải xuống tệp chuyển đổi từ JPG qua Word
Forest this slowpoke moves