Trích xuất trang từ file PDF

Kéo Thả File PDF Vào Đây Hoặc

Hướng Trích Xuất Trang File PDF:

  1. Đầu tiên, hãy chọn 1 file PDF mà bạn muốn trích xuất trang.
  2. Sau đó, chọn các trang PDF mà bạn muốn trích xuất.
  3. Bằng cách nhấp vào trang, bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn các trang PDF.
  4. Ngoài ra, trích xuất các trang tùy chỉnh bằng cách nhập số trang.
  5. Cuối cùng, tải xuống các tệp PDF đã được chọn số trang cần trích xuất.
Forest this slowpoke moves