Trích Xuất Hình Ảnh Từ File PDF

Kéo Thả File PDF Vào Đây Hoặc

Hướng Trích Xuất Hình Ảnh Từ File PDF:

  1. Đầu tiên, hãy chọn 1 file PDF mà bạn muốn trích xuất.
  2. Xem lại tất cả các file PDF đã chọn.
  3. Sau đó bạn có thể thêm hoặc xóa file đã lựa chọn.
  4. Bạn cũng có thể xác định tên tệp tùy chỉnh.
  5. Cuối cùng, tải xuống hình ảnh đã được trích xuất.
  6. Lưu Ý: Nếu file tải xuống có đuôi *.html bạn hãy đổi lại thành *.jpg.
Forest this slowpoke moves