Chuyển Đổi DOCX ➨ HTML

Kéo Thả File DOCX Vào Đây Hoặc

Hướng Dẫn Chuyển Đổi DOCX ➨ HTML:

  1. Đầu tiên, hãy chọn 1 file DOCX mà bạn muốn chuyển đổi.
  2. Bạn có thể xem bản xem trước của file DOCX đã chọn trên trình Web.
  3. Ngoài ra, bạn có thể thêm hoặc xóa file DOCX khỏi công cụ.
  4. Cuối cùng, hãy tải xuống file HTML đã chuyển đổi từ file DOCX.
Forest this slowpoke moves