Thêm Hình Mờ Vào PDF

Thả Các Tệp PDF Tại Đây Hoặc

Hướng Dẫn Thêm Hình Mờ Vào File PDF:

  1. Chọn PDF mà bạn muốn hiển thị hình mờ trên công cụ PDF hình mờ.
  2. Sau đó, hãy nhập văn bản tùy chỉnh và đặt vị trí hình mờ.
  3. Điều chỉnh độ trong suốt của văn bản, kích thước, màu sắc, kiểu, xoay, v.v.
  4. Ngoài ra, bạn có thể đặt phạm vi trang mà bạn muốn hiển thị hình mờ.
  5. Cuối cùng, tải xuống PDF đã chỉnh sửa.
Forest this slowpoke moves