Thêm Số Trang Vào File PDF

Kéo Thả File PDF Vào Đây Hoặc

Hướng Dẫn Thêm Số Trang PDF:

  1. Chọn PDF mà bạn muốn thêm số trang.
  2. Điều chỉnh vị trí, đặt vị trí ở trên cùng, dưới cùng, trái, phải, v.v.
  3. Ngoài ra, bạn có thể đặt trang bắt đầu.
  4. Xác định trang bắt đầu và trang kết thúc mà bạn muốn hiển thị số trang, nếu cần.
  5. Cuối cùng, hãy tải xuống PDF sau khi thêm số trang vào PDF.
Forest this slowpoke moves