Đếm Ký Tự Trực Tuyến

Ký Tự
0
Từ
0
Câu
0
Dấu Cách
0

Kết Quả Phân Tích Mật Độ Từ Xuất Hiện

Hướng Dẫn Sử Dụng:

  1. Sao chép và dán văn bản của bạn vào vùng văn bản ở trên.
  2. Sau đó bạn sẽ nhận được kết quả ngay lập tức ở trên cùng.
  3. Hàng trên cùng sẽ hiển thị số lượng ký tự, từ, câu và khoảng trắng trong văn bản của bạn.
  4. Ở dưới cùng, bạn sẽ nhận được kết quả về mật độ từ khóa trong văn bản.

Xem thêm

Đếm Ký Tự Trực Tuyến
Viết Hoa Đầu Câu
Tìm Và Thay Thế Từ
Viết Hoa <=> Viết Thường
Soạn Và Lưu Văn Bản

Free Web Hosting