Xoay Hình Ảnh

Kéo thả file hình ảnh vào đây, hoặc

Hướng Dẫn Xoay Hình Ảnh:

  1. Đầu tiên, chọn hình ảnh mà bạn muốn xoay.
  2. Sau đó, xoay hình ảnh bằng cách sử dụng nút xoay.
  3. Cuối cùng, Tải xuống hình ảnh đã xoay.
Forest this slowpoke moves