Trích Xuất Màu Sắc Từ Hình Ảnh

Thả Ảnh Vào Đây Để Bắt Đầu Phân Tích Hoặc

Hướng Dẫn Trích Xuất Màu Sắc Từ Hình Ảnh:

  1. Đầu tiên, chọn tệp hình ảnh cần trích xuất màu.
  2. Sau đó, hãy xem bản xem trước của hình ảnh trên trình trích xuất màu.
  3. Bạn có thể thấy rất nhiều bảng màu và màu được sử dụng nhiều nhất.
  4. Cuối cùng, sao chép mã màu từ trình trích xuất màu này.
Forest this slowpoke moves